Make your own free website on Tripod.com

มลภาวะ

• ขยะ ( Garbage )

ประชากรของสหรัฐอเมริกามีประมาณ         5% ของประชากรโลก

แต่บริโภคถึง                                           40%

ใช้พลังงานถึง                                                          30%

เกิดขยะขึ้นเป็นจำนวนมากต้องขนไปทิ้งถึง Africa หมู่เกาะแปซิฟิค เอเชีย


ย้อนกลับ