Make your own free website on Tripod.com

ปรากฏการณ์

• ปรากฏการณ์เรือนกระจก ( Greenhouse Effect )

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ( Greenhouse Effect ) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิผิวโลกให้อบอุ่น
หากแก๊สในชั้นบรรยากาศสะสมมากเกินไปจะเก็บกักความร้อนไว้มากจนเกิดผลเสียได้ แก๊สดังกล่าวได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน

  


ย้อนกลับ