Make your own free website on Tripod.com
 

ราคาน้ำมันโลก
2513 บาเรลละ         2-3 $
2516 บาเรลล่ะ        11.6 $
2525 บาเรลล่ะ         34 $
2526 บาเรลล่ะ         29 $
2543 บาเรลล่ะ         22-28 $

สถานภาพการใช้พลังงาน ปี 2540
พลังงานสำรองในประเทศมีไม่มาก ต้องนำเข้าสูงถึง 60%
น้ำมันดิบ       ไม่พอใช้
ก๊าซธรรมชาติ 22 ปี หมด
ถ่านหิน         62 ปีหมด

การสูญสิ้น

• น้ำมัน ( Oil Crisis )

พลังงานสำรองของโลกมีให้ใช้อีกกี่ปี ?
น้ำมัน                     42 ปี
ก๊าซธรรมชาติ          64 ปี
ถ่านหิน                 220 ปี

ประเทศไทยใช้พลังงาน         1% ของโลกข้อมูล พ.ศ. 2540
น้ำมัน                                     42%
พลังงานหมุนเวียน                 26%
ก๊าซธรรมชาติ                         17%
ลิกไนท์                                    9%
ถ่านหิน                                   3%
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ            3%

 


ย้อนกลับ