Make your own free website on Tripod.com
 

มลภาวะ

• ผลกระทบของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Waste)

มากกว่า 20 % ของพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาใช้นิวเคลียร์เป็นต้นกำเนิด รัฐบาลไม่สามารถหาที่ทิ้งขยะให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ในปี ค.ศ. 1998ในที่สุดได้มีการอนุมัติให้ฝังขยะนิวเคลียร์ได้เป็นการถาวรที่ภูเขา Yucca รัฐ Nevada ในปี2002

 

        


ย้อนกลับ